یازدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 16 آذرماه 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث […]
برگزاری یازدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  16 آذرماه 1400 از ساعت 18 الی 19  یازدهمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر […]