درسنامه اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی
کتاب «درسنامه اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی» با همکاری مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد همانطور که مستحضرید توانمندی حرفه مندان پزشکی در رعایت هنجارهای اخلاقی مولفه کلیدی در رفتار حرفه‌ای […]
Abstract BACKGROUND Despite the huge numbers of the universally produced and employed protocols, the adherence with them is still low to moderate in the healthcare settings. This study was employed to assess the attitudes of […]