اعضای مؤسس

اعضای مؤسس، هیات علمی و مدیران مرکز

محمود علی محمدی

عضو مؤسس

PhD

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: m_alimohammadi@tums.ac.ir

فاطمه رجبی

عضو مؤسس

PhD

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: frajabi@tums.ac.ir

مجید داوری دولت آبادی

عضو مؤسس

PhD

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: M-davari@tums.ac.ir

علیرضا اولیایی منش

رئیس مرکز

MDPhD

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس: خیابان انقلاب، بلوار وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، پلاک 70 (ساختمان مرکز ملی تحقیقات سلامت)، طبقه 5

شماره تماس
02162921295

Email: arolyaee@gmail.com

بهاره یزدی زاده

عضو مؤسس

PhD

استاد یار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: baharehyazdizadeh@yahoo.com

اعضای شورای پژوهشی

فاطمه رجبی

عضو شورای پژوهشی

PhD

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: frajabi@tums.ac.ir

مجید داوری دولت آبادی

عضو شورای پژوهشی

PhD

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: M-davari@tums.ac.ir

علی اکبری ساری

عضو شورای پژوهشی

PhD

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: akbarisari@tums.ac.ir

امیر حسین تکیان

معاون پژوهشی

MDPhD

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس: بلوار کشاورز، خ پورسینا، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی

شماره تماس
09121041412
02142933225

Email: takian@tums.ac.ir

علی اکبر فضائلی

عضو شورای پژوهشی

PhD

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email:
afazaeli83@gmail.com

محمدرضا مبینی زاده

عضو شورای پژوهشی

PhD

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: mr.mobini1986@gmail.com

عفت محمدی

عضو شورای پژوهشی

PhD

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: efat.mohamadi@gmail.com

محمود علی محمدی

عضو شورای پژوهشی

PhD

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: m_alimohammadi@tums.ac.ir

مهدی یاسری

عضو شورای پژوهشی

PhD

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email:
m.yaseri@gmail.com

اردشیر خسروی

عضو شورای پژوهشی

PhD

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email:
ardeshir1344@yahoo.com

کارشناسان پژوهشی

پژوهشگران، کارشناسان پژوهشی و دیگر اعضای مرکز

فاطمه یافتیان

کارشناس پژوهشی، مسئول روابط عمومی، مسئول سایت، برگزار کننده رویداد

Email: fateme.yaftian@gmail.com

سحر کارگر

کارشناس پژوهشی، مسئول روابط عمومی، مسئول سایت، برگزار کننده رویداد

Email:
kargarsahar.98@gmail.com

احد بختیاری

احد بختیاری

کارشناس پژوهشی
پژوهشگر

Email: ah.bakhtyari@gmail.com

حکیمه مصطفوی

کارشناس پژوهشی

Email: hakimehm1360@gmail.com

خاطره خانجانخانی

مدیر اجرایی اندیشکده حکمرانی خوب سلامت

Email: kh.khanjankhani@gmail.com