اساسنامه شرکت در واقع به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد. همان گونه که شخص حقیقی با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد، یک شخص حقوقی هم بوسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود و به آن شخص حقوقی یا شرکت اعتبار و هویت می بخشد