پروپوزال های دریافتی در مرکز تحقیقات عدالت در سلامت به فرمت استاندارد پروپوزال های دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت می شوند. برای دریافت فایل خام پروپوزال بر روی لینک های تعبیه شده در زیر کلیک کنید

سپس فایل خام را تکمیل کرده و به ایمیل مرکز ارسال کنید

herc.tums@gmail.com