زمینه و هدف پژوهش حاضر با هدف تبیین گزینه‌های سیاستی نظام سلامت در راستای عملیاتی کردن توصیه‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب صورت گرفته است روش پس از تحلیل محتوای کیفی بیانیه […]
زمینه و هدف سیاست‌گذاری در دنیای پیچیده امروز، نیازمند سرعت در فرایند تصمیم‌سازی است. ساختارهای مستقل که می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد اندیشکده‌ها هستند. این مطالعه با هدف تببین ویژگی‌های کلیدی برای اندیشکده‌ها و با […]