درسنامه اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی
کتاب «درسنامه اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته های تخصصی پزشکی» با همکاری مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد همانطور که مستحضرید توانمندی حرفه مندان پزشکی در رعایت هنجارهای اخلاقی مولفه کلیدی در رفتار حرفه‌ای […]