همکاری بین‌بخشی، به‌عنوان جزء کلیدی مداخلات در پرداختن به مشکلات پیچیده سلامت عمومی، می‌تواند ساختارمند، انتخابی و طراحی شود تا سازنده باشد. تحلیل شبکه اجتماعی قادر است با رویکرد سیستمی، به بررسی و تقویت چنین ساختارهای مشارکتی […]
این خلاصه سیاستی، ساختار مشارکتی را برای حکمرانی برنامه ملی حمایت غذایی از اقشار آسیب­‌پذیر، به‌عنوان بخشی از نظام جامع حمایت­‌های اجتماعی، پیشنهاد می‌­دهد. نویسندگان خواهان توجه به تعدادی از پیشنهادها در جهت ارتقای کیفیت […]