برگزاری دومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ 28 فروردین ماه 1400 از ساعت 11 الی 12 دومین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل […]
Abstract Background Global concerns regarding the significant burden of non-communicable diseases and injuries (NCDIs) exist from both public health and economic perspectives. Our research focuses on the reduction of fatal risks due to NCDIs and […]