دسترسی به خدمات سلامت یکی از شاخصه های مهم عدالت در سلامت است. بنابراین می توان نحوه توزیع تخت های بیمارستانی را به عنوان یکی از مولفه های مهم عدالت در دسترسی برشمرد.

برای دریافت مقالهاینجا کلیک نمایید.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *