مقوله سلامت جهانی و آشنایی درست و به روز از ادبیات، مفاهیم و اصول حاکم بر آن از جمله ضروریات در هر فعالیت مرتبط با سلامت عمومی است. کشور عزیزمان در طی دهه های گذشته اقدامات و اصلاحات پرشماری در حیطه سلامت انجام داده که برآیند تاثیر آنها بهبودیو افزایش طول عمر هموطنان بوده است. علی رغم تلاش های پرشمار و تاثر گذار، رتبه جهانی نظام سلامت ایران از مطلوب و چشم انداز مصرح کشور فاصله دارد که این خود نشانگر نیاز به تلاش بیشتر و همراستایی هدفمند تر با تجربیات ارزنده سایر کشورها و فهم عمیق ریشه های سلامت در گستره جهان دارد. کتاب حاضر می تواند این نیاز را پاسخ دهد و لذا امید است مطالعه آن بتواند گام موثر در جهت آشنایی مبتنی بر شواهد جامعه سلامت کشور با ریشه ها و مفاهیم تاریخی سلامت و مهم ترین موضوعات روز آن باشد

برای دریافت جلد کتاب اینجا کلیک نمایید.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *