بیانیه رسالت مرکز (Mission)

همواره بحث عدالت دغدغه همه جوامع و دولت ها می باشد؛ کما اینکه در سخنان اخیر مقام معظم رهبری اینگونه بیان گردیده است “در زمینه «عدالت» اقرار می کنیم که عقب مانده ایم.” با توجه به این مهم، وضعیت نابسامان آسیب های اجتماعی و کارایی در نظام سلامت کشور،  با تکیه بر قدرت خداوند و در پرتو ایمان و کوشش برنامه ریزی شده جمعی و در مسیر تحقق آرمان جامعه سالم، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جهت حل مشکلات فوق الذکر تاسیس شده است و رسالت دارد:

  • با بهره گیری از ظرفیت های علمی تخصصی و از طریق طراحی و اجرای پژوهش های عدالت در سلامت، تعیین کننده های اجتماعی سلامت و سایر موضوعات میان رشته ای مرتبط، به تولید علم، ایده پروری و نوآوری بپردازد؛
  • با اجرای پژوهش های جامع نگر، شواهد لازم برای تصمیم گيري در اختیار مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت فراهم نماید تا با ایجاد رویکرد عالمانه، مداخلات و تصمیم گیری ها منجر به تامین، حفظ و ارتقاء رفاه و سلامت جامعه و همچنین ایجاد عدالت در سلامت گردد؛
  • با تبیین مفهوم عدالت در سلامت و نقش آن در سلامت برای سازمان های درون بخشی و برون بخشی نظام سلامت، نقش و مسئولیت ارتقاء سلامت و دستیابی به زندگی سالم تر را عهده دار گردد؛
  • با تاکید بر همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی، به ارتقا وضعیت عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بپردازد.