برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات عدالت در سلامت 

1400-1396


خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا [آمده]، در کجا [به سر می برد]، و به سوی کجا [در حرکت] است

امیرالمومنین علی (ع)


نردبان سرآمدي

در آدمی عشقی و دردي و خاري و تقاضایی هست که اگر صدهزار عالم ملک او شود، نیاساید و آرام نگیرد. این خلق به تفصیل و در هر پیشه ای و صنعتی و منصبی مشغولند وتحصیل نجوم و طب و غیر ذلک میکنند و هیچ آرام نمیگیرند زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است. آخرمعشوق را دل آرام گویند یعنی دل به وي آرام گیرد. پس به غیر چون آرام و قرار گیرد؟ این جمله خوشیها و مقصودها چون نردبانی است و چون پایه هاي نردبان جاي اقامت و باش نیست، از بهر گذشتن است. خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوته شود و درین پایه هاي نردبان عمر خود راضایع نکند.     (مولوي – فیه مافیه)

 مولفه های استراتژیک مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

بیانیه رسالت مرکز (Mission)

با تکیه بر قدرت خداوند و در پرتو ایمان و کوشش برنامه ریزی شده جمعی و در مسیر تحقق آرمان جامعه سالم، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاسیس شده است. این مرکز رسالت دارد:

 • با بهره گیری از ظرفیت های علمی تخصصی و از طریق طراحی و اجرای پژوهش های عدالت در سلامت، تعیین کننده های اجتماعی سلامت و سایر موضوعات میان رشته ای مرتبط، به تولید علم، ایده پروری و نوآوری بپردازد؛
 • با اجرای پژوهش های جامع نگر، شواهد لازم برای تصمیم گيري در اختیار مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت فراهم نماید تا با ایجاد رویکرد عالمانه، مداخلات و تصمیم گیری ها منجر به تامین، حفظ و ارتقاء رفاه و سلامت جامعه و همچنین ایجاد عدالت در سلامت گردد؛
 • با تبیین مفهوم عدالت در سلامت و نقش آن در سلامت برای سازمان های درون بخشی و برون بخشی نظام سلامت، نقش و مسئولیت ارتقاء سلامت و دستیابی به زندگی سالم تر را عهده دار گردد.

بیانیه ی چشم انداز مرکز (  Vision)

سعی ما بر آن است تا مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، طی پنج سال آینده به عنوان مرکزی پویا، پیشرو و نو آور در ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق بهبود شاخص های عدالت در سلامت، در سطح ملی و بین المللی، مطرح گردد و با اجرای پروژه های بنیادی و کاربردی و عضویت در طرح ها و انجمن های بین المللی و همکاری در سازمان جهانی بهداشت و افزایش رتبه و امتیاز عملکرد مرکز، بتواند موضوعات ارتقاء سلامت و عدالت در سلامت را به عنوان اولویت همه سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی مطرح نماید و به عنوان “پژوهشکده عدالت در سلامت” دست یابد.

بیانیه ی ارزشهای  مرکز (  Values)

 • رعایت اصول اخلاق و ارزشهای اسلامی در انجام پژوهش ها
 • حفظ و تعالی کرامت و شان انسانی
 • تکریم آرمان “ایجاد فرصت های مساوی در برخورداری از سلامت برای آحاد جامعه”
 • ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
 • ارزش نهادن بر فعالیتها و همکاریهای بین بخشی
 • مد نظر قرار دادن ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه
 • حمایت از مشارکت جمعی کارکنان و کار تیمی
 • تعهد به بیانیه ی رسالت و اهداف استراتژیک

اهداف کلی  مرکز (  Goals)

 • تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأكيد بر؛ حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه های سلامت و بهبود شاخص های مشارکت عادلانه مردم در هزینه های سلامت و افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت؛
 • استقرار نظام ارائه خدمت عادلانه و با کیفیت و کارا از طریق؛ بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت در سلامت؛
 • استقرار کامل پوشش همگاني سلامت (Universal Health Coverage) از طریق؛ همگانی ساختن بیمه پایه درمان و پوشش كامل نيازهاي سلامت توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد؛
 • مقابله با عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت از طریق: کاهش فاصله طبقه اجتماعی از طریق کاهش نابرابری در درآمد و سلامت و کاهش پیامدهای نابرابر بیماری و پیشگیری ناشی از تنزل وضعیت اقتصادی اجتماعی در میان گروههای آسیب پذیرکه دچار بیماری می شوند توسط مداخلات مرتبط با مراقبتهای سلامت.

 

ارزیابی محیط داخلی و خارجی (SWOT Analysis)

محیط داخلی نقاط قوت –          وجود مطالعات بین المللی غنی و قابل استفاده در حوزه عدالت در سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت

–          وجود همکاران، ریاست و اعضای شورا با تجربه  و با رشته های علمی و تخصصی مختلف

–          وجود تسهیلات و امکانات اداری مناسب برای انجام کار

–          مناسب بودن محیط فیزیکی مرکز برای انجام کار

–          امکان برقراری ارتباط با سازمان های داخلی و خارجی مرتبط با مرکز

–          وجود منابع مالی کافی جهت تخصیص به پژوهش های قابل تصویب در مرکز

–          امکان دسترسی به منابع داده ای مرتبط جهت انجام پژوهش های مرکز

نقاط ضعف –          بومی نبودن منابع علمی مرتبط با موضوع و نیاز به بومی شدن از نظر فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جامعه

–          نداشتن تشکیلات مصوب و چارت سازمانی در مرکز

–          تمام وقت نبودن اعضاء در مرکز

–          عدم وجود هیات علمی پژوهشی مستقل در مرکز

–          عدم وجود سایت اداری و مالی مستقل و مجزا

محیط خارجی فرصت ها –          وجود اسناد و قوانین بالادستی حمایت کننده از سیاست های سلامت و عدالت در سلامت در کشور

–          حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت از تاسیس و فعالیت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و اهتمام ایشان به مباحث مرتبط

–          امکان جذب پژوهش های گرانت از وزارت بهداشت و سایر سازمان های مرتبط ملی و بین المللی

–          وجود سرمایه های انسانی متخصص و با تجربه در مقاطع مختلف علمی در کشور برای سفارش دادن پژوهش های هدف

–          وجود مراکز تخصصی و گروه های علمی مرتبط در کنار مرکز

تهدیدها –          ضعف در سیستم اطلاعاتی و آماری کشور و به ویزه در حوزه اطلاعات یکپارچه سلامت

–          محدودیت دسترسی در داخل کشور،  به برخی منابع علمی بین المللی

–          عدم وجود همکاری بین بخشی در خصوص سلامت به صورت منسجم

–          پایین بودن سطح آگاهی مردم، مدیران و سیاستگذاران در خصوص شاخص های عدالت در سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت

–          عدم وجود رویکرد سلامت محور در سازمان های مرتبط با سلامت

–          تخصص ناکافی به حوزه پژوهش در سطح کشور

 

اهداف استراتژیک (Strategic Goals)

 

 G1: بهبود کمی و کیفی پژوهش های حوزه عدالت در سلامت

G2: فرآهم آوردن امکان کاربست نتایج آنها در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و طراحی مداخلات

G3: افزایش تولیدات علمی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

G4: ایجاد زیر ساخت های لازم جهت تربیت نیروی انسانی در مرکز

G5: فراهم نمودن بستر تبادل همکاری های ملی در سطح سیاستگذاری و مدیریتی

G6: فراهم نمودن بستر تبادل همکاری های بین المللی

استراتژی ها (Strategies)

اهداف استراتژیک (G) استراتژی ها (S)
G1: بهبود کمی و کیفی پژوهش های حوزه عدالت در سلامت G1S1: بررسی و استخراج اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت
G1S2: ایجاد بانک اطلاعاتی مشتمل بر داده های موجود در گزارشات و مقالات علمی و سازمان های مختلف مرتبط با حوزه سلامت در مرکز
G1S3: افزایش کیفیت طرح ها و گزارش های دریافت شده از پژوهشگران
G2: فرآهم آوردن امکان کاربست نتایج پژوهش ها در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و طراحی مداخلات G2S1: افزایش اهتمام به انجام پژوهش های کاربردی
G2S2: اشتراک نتایج پژوهش های انجام شده در مرکز با مدیران و سیاست گذاران و سایر ذینفعان مرتبط
G2S3: برگزاری سمینار های “عدالت در سلامت” با محورهای مرتبط با عدالت در سلامت و تعیین کننده های اجتماعی سلامت، به صورت سالانه یا دو سالانه
G3: افزایش تولیدات علمی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت G3S1: افزایش تعداد مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز
G3S2: افزایش چاپ کتاب های تالیف شده از سوی مرکز
G3S3: افزایش ارائه مقالات در همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی
G3S4: برگزاری کارگاه ها و ژورنال کلاب های معتبر و علمی با حضور اساتید برجسته کشور
G4: ایجاد زیر ساخت های لازم جهت تربیت نیروی انسانی در مرکز G4S1: ایجاد امکان جذب دانشجو در مرکز
G4S2: ایجاد بستر مناسب جذب دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی فناوری سلامت و … جهت گذراندن دوره های کارورزی ایشان
G5: فراهم نمودن بستر تبادل همکاری های ملی در سطح سیاستگذاری و مدیریتی G5S1: شناسایی و تحلیل ذینفعان سیاست های عدالت در سلامت

G5S2: ایجاد همکاری با سازمان های داخلی جهت انجام پژوهش ها و تبادل اطلاعات

G5S3: جذب گرانت از منابع داخلی جهت انجام پروژه های هدفمند و سفارش شده

G6: فراهم نمودن بستر تبادل همکاری های بین المللی G6S1: بهره گیری از توان علمی سازمان های بین المللی در انجام پژوهش های مرکز

G6S2: جذب گرانت از منابع سازمان های بین المللی جهت انجام پروژه های هدفمند و سفارش شده