قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

اهداف مرکز

پژوهش به منظور یافتن شواهد به منظور:
کاهش فاصله طبقه اجتماعی از طریق کاهش نابرابری در درآمد و سلامت
کاهش مواجهه با  عوامل آسیب رسان به سلامت خصوصا در گروههای آسیب پذیر
کاهش آسیب پذیری گروههای آسیب پذیر در برابر شرایط آسیب رسان به سلامت
کاهش پیامدهای نابرابر بیماری و پیشگیری ناشی از تنزل وضعیت اقتصادی اجتماعی در میان گروههای آسیب پذیرکه دچار بیماری می شوند توسط مداخلات مرتبط با مراقبتهای سلامت