مقدمه :
ضمن سپاس و تشکرفراوان از بذل توجه و حسن همکاری مدیران و کارشناسان محترم مراکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه / سازمان در اجرای مشارکتی فرایند ارزشیابی آنلاین فعالیت های پژوهشی سال 1393 در حوزه علوم پزشکی به استحضار می رساند ، بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در همایش معاونین محترم پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی ، تغییراتی در ارزشیابی سال 1394 در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی صورت گرفته است که از ابتدای سال 1395 اعمال می گردد . در این فرآیند ، ارزشیابی با توجه به شاخص های ذیل و توسط ستاد وزارت بهداشت بر اساس نتایج به دست آمده از استخراج اطلاعات در پایگاه های Scopus ) عمدتا ( ، Pubmed و ISI انجام می شود .
قابل ذکر است با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده ، در این شیوه ارزشیابی ، اطلاعات بر اساس افیلیشن های اعلام  شده از سوی مراکز ) حداکثر 5 مورد ( از پایگاههای مورد نظر استخراج شده و تحت نظارت تیم ارزشیابی ستاد ، امتیازدهی گردیده و در انتها، نتایج رتبه بندی اعلام خواهد شد .

تعاریف
مرکز تحقيقات: منظور از مرکز تحقیقات، واحد حقوقی است که توسط شوورای گسوتر ، نظوارت و ارزشویابی دانشوگاههای علووم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموز پزشکی به تصویب رسیده است.
مراکز تحقيقات مشمول ارزشيابی: کلیه مراکز تحقیقاتی که تا تاریخ 28/12/1393 به تصویب شورای نظارت، گستر و ارزشویابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور رسویده انود. فعالیتهوای پژوهشوی مراکوز فووه در بهواربو زمینوه پژوهشوی Research line مرکز بر اساس شاخصهای ارزشیابی مورد بررسی و امتیازدهی قرار می گیرد.
توجه مهم 1 : در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال 1394 مراکز تحقیقاتی ، تنها مستندات مربوط به سال 2015 میلادی محاسوبه می گردد .
توجه مهم 2: طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال 1394 ، فقط تا پنج افیلیشن با توجه به دستورالعمل شماره 1067/3/پ89ص مورخ 26/7/89 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت جستجوی مستندات از پایگاههای اطلاعاتی Scopus ، med Pub و ISI مورد پذیر قرار خواهد گرفت . لازم بذکر است وجود کلمات کلیدی شامل نام “ایران ” ، ” نام دانشگاه علوم پزشکی” و ” نام مرکز تحقیقاتی ” در افیلیشن های اعلام شده الزامی می باشد .
توجه مهم 3 : قابل ذکر است که 5 افیلیشن مورد نظر مراکز تحقیقاتی در مهلت زمان تعیین شده توسط کارشناسان محترم  مراکز تحقیقاتی تحت نظارت ریاست محترم مراکز و کارشناسان محترم مسئول ارزشیابی مراکز تحقیقات دانشگاه / سازمان وارد سامانه گردیده و پس از تایید تیم ارزشیابی ستاد وزارت متبوع ، ملاک جستجو در پایگاههای اطلاعاتی خواهند بود. لذا لازم است کارشناسان محترم مراکز تحقیقاتی نهایت دقت را در ورود اطلاعات مربوطه بعمل آورده زیرا امکان تغییر و یا اصلاح آن تا پایان ارزشیابی میسر نخواهد بود .
مثال :
Iran ,نام شهر ,سازمان/Sciences Medical of University نام دانشگاه علوم پزشكی، نام مرکز تحقيقات

اطلاعات عمومی

 • جدول نیروی انسانی

کلیه محققین هیات علمی و غیر هیات علمی که محل خدمت وی طبق حکم استخدامی در مرکز تحقیقات بوده ) مراکز دارای ردیف مستقل بودجه( و یا دارای ابلاغ فعالیت در مرکز با امضای ریاست محترم دانشگاه و یا معاونت پشتیبانی دانشگاه باشد . (مراکز تحقیقات فاقد ردیف مستقل بودجه).

 • بودجه اختصاص یافته به مرکز تحقيقاتی

شامل بودجه های اختصاص یافته از سوی دانشگاه و جذ بودجه از منابع داخل ) خارج از دانشگاه و داخل کشور ( و خارج از کشور در سال ارزشیابی

 • اطلاعات مربوط به طرحهاي تحقيقاتی

شامل طرحهای تحقیقاتی مصو مرکز تحقیقات در سال ارزشیابی )1394 ( می باشد که از این تعداد برخی به صوورت مشوترک بوا خارج از مرکز ) داخل یا خارج از دانشگاه – داخل کشور ( و برخی با خارج از کشور به صورت مشترک انجام شده است طبق جودول ذیل :

نکته 1 : اطلاعات جداول مربوط به اطلاعات عمومی فاقد امتیاز بوده ، نیاز به ارائه هیچ مستندی نداشته و فقط جتطت محاسبه برخی شاخص ها بکار گرفته می شود.

 • تربيت نيروي انسانی محقق

شامل کلیه پذیرفته شدگان دوره های Research by PhD , doctorate Post و Scientist Clinician می باشد که در سال 1394 توسط مراکز تحقیقات دارای مجوز ، ثبت نام شده اند .

نحوه کسب امتياز
تعداد دانشجویان ثبت نام شده Research by PhD ضربدر 15 .
تعداد دانشجویان ثبت نام شده Scientist Clinician ضربدر5 1
تعداد دانشجویان ثبت نام شده doctorate Post ضربدر 15
تبصره 1: امتیاز این شاخص از طریق واحدهای مربوطه در ستاد وزارت بهداشت داده شده و نیازی به ارائه هیچ مستندی از سوی مراکز نمی باشد

 •   1% برتر دانشمندان جهان :

به فردی از محققین مرکز تحقیقات که در سال ارزشیابی )2015( جزء یک درصد برتر دانشمندان بر اساس اطلاعات پایگاه ISI باشد امتیاز تعلق می گیرد
نحوه کسب امتياز
به ازای هر مورد 200 امتیاز تعلق می گیرد.

توليد علم

——————-

 • مقالات منتشر شده توسط مرکز تحقيقات

مقالات منتشر شده به نام مرکز تحقیقات در مجلات ایندکس شده در نمایه نامه های ISI , Pubmed و Scopus که با توجه به جستجوی افیلیشن های مورد قبول ، از پایگاههای فوه استخراج شده و پس از رفع همپوشانی توسط سامانه ارزشیابی امتیازدهی می گردن.

نحوه کسب امتياز
به مقالاتی که نویسنده اول یا مسئول آن متعلق به مرکز تحقیقاتی باشد به شرح ذیل امتیاز تعلق می گیرد :
مقالات نمایه شده در پایگاه ISI : 25 + 3IF امتیاز
مقالات نمایه شده در پایگاه Pubmed : 25 امتیاز
مقالات نمایه شده در پایگاه Scopus : 15 امتیاز
نکته 1 : در صورتی که نویسنده دوم به بعد مقاله متعلق به مرکز تحقیقاتی باشد 70% امتیازات فوه تعلق می گیرد.
نکته 2 : در صورتی که مقاله ای با همکاری یک یا بند نویسنده خارج ازکشور نوشته شده و در آدرس های آن مقاله ، آدرس  موسسات خارجی موجود باشد امتیاز مقاله در ضریب 1.1 ضر می گردد. لازم بذکر است تعداد همکاری مشترک در مقاله ملاک  امتیازدهی نمی باشد .
نکته 3 : در صورتیکه مقاله در 25% برتر مجلات به تفکیک موضوع ) Q1 ( باپ شده باشد امتیاز مقاله در 5.1 ضر خواهد شد .

 •  تعداد ارجاع به مقالات منتشر شده به نام مرکز :

به مجموع ارجاعات انجام گرفته سال 5 201 بر مبنای گزار سایت Scopus به مقالات بواپ شوده مرکوز تحقیقوات در بوازه
زمانی 2011 تا 2015 امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره 1 : مقالات اصلی منتشر شده توسط مراکز تحقیقات (paper cited) می بایست به نام مرکز تحقیقات باشد.
نحوه کسب امتياز

 1.  هر مورد ارجاع 2 امتیاز
 2.  ارجاع در مجلات دارای Factor Impact )ISI( 2 + (Factor Impact مجله × 2 (

نکته متم 1 : در صورتیکه ارجاع انجام گرفته سال 2015 مربوط به مقالات باپ شده در سال 2015 باشد امتیاز مربوطه در 5.1  ضر می شود .

 • تاليف کتاب

کتابی است که توسط محقق یا محققین مرکز تحقیقات در راستای محور خاص تحقیقاتی مرکز نوشته شوده ، حوداقل 10 موورد از منابع ذکر شده در کتا به نام نویسنده بوده و در نمایه نامه Scopus قابل بازیابی باشد.

نحوه کسب امتياز
به هر مورد کتا با آدرس مرکز تحقیقات که در نمایه نامه Scopus در سال 2015 قابل بازیابی باشد 25 امتیاز تعلق می گیرد
..
مقالات ارائه شده درهمایشها
به خلاصه مقالاتی که به نام مرکز تحقیقات در نمایه نامه ISI تحت عنوان Proceeding و یا meeting abstract در سال 2015 قابل بازیابی باشد امتیاز تعلق می گیرد
نحوه کسب امتياز
به ازای هر مورد 4 امتیاز تعلق می گیرد .

 •   index -H مرکز تحقيقاتی

به شاخص h مرکز تحقیقات در سال ارزشیابی )2015 ( امتیاز تعلق می گیرد
نحوه کسب امتياز
مقدار شاخص h ضربدر 2

[button color=”green” size=”medium” link=”http://herc-tums.ir/wp-content/uploads/2018/01/راهنمای-مراکز-95.pdf” icon=”” target=”false”]دانلود راهنمای مراکز 95[/button]